PRIVACY POLICY BUREAULOOS.COM

Bureau Loos is een creatief bureau. Lees meer over ons onder Over Bureau Loos. Om onze eigen marketing en sales goed uit te kunnen voeren, bewaren wij je gegevens als je ze met ons deelt. Onderstaande artikelen geven duidelijkheid hierover.

 

1. Definities

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 • Bureau Loos: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau Loos, gevestigd aan Laan op Zuid, (3072 DB) te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64209814;
 • betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Bureau Loos, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Bureau Loos i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Bureau Loos en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Bureau Loos aanbiedt;
 • website: de website bureauloos.com
 • profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
 • persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

2. Persoonsgegevens

2.1 Voor Bureau Loos is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Bureau Loos volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 Bureau Loos gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk

2.3 Bureau Loos verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Bureau Loos heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Bureau Loos.

2.4 Bureau Loos verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • woonadres;
 • postcode;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Surfgedrag;
 • Locatiegegevens;

2.5 Bureau Loos verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6 De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Bureau Loos kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Bureau Loos raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Bureau Loos zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Bureau Loos middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Bureau Loos de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1 De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

3.2 Bureau Loos verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 • het uitbrengen van een offerte;
 • het tot stand komen van de overeenkomst;
 • om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 • om te voldoen aan administratieve plichten;
 • om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 • om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
 • om de website en de dienstverlening van Bureau Loos te verbeteren;
 • het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3 De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4 Bureau Loos zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5 Bureau Loos verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Bureau Loos streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6 Bureau Loos zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

4. Profilering

4.1 Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Bureau Loos heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4.2 Het doel van profilering is:

 • de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Bureau Loos vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in  overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 • marketinganalyses;

4.3 Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

4.4 Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Bureau Loos worden verwerkt:

 • geslacht;
 • leeftijd;
 • locatiegegevens;
 • zoekopdrachten ingevoerd op de website;
 • surfgedrag

 

5. Nieuwsbrieven

5.1 Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Bureau Loos. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

5.2 Bureau Loos zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

6. Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1 De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 • door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 • door contact op te nemen met Bureau Loos, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

6.2 In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

7. Wissen van persoonsgegevens

7.1 Bureau Loos zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.2 Bureau Loos is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1 Bureau Loos zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 • Bureau Loos daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 • een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • de doorgifte geschiedt aan een door Bureau Loos voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Bureau Loos een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2 De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

9.1 Op verzoek verleent Bureau Loos aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Bureau Loos van hem bijhoudt en verstrekt Bureau Loos de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

9.2 Bureau Loos biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Bureau Loos van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

9.3 Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Bureau Loos worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Bureau Loos. Bureau Loos reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

10. Bezwaar

10.1 De betrokkene kan bij Bureau Loos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Bureau Loos het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Bureau Loos met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Bureau Loos bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

11. Recht van beperking

11.1 Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Bureau Loos verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

12. Contact

12.1 Voor vragen over de wijze waarop Bureau Loos persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Bureau Loos van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Bureau Loos.

Contactgegevens:

Bureau Loos B.V.
Adres:                                   Kratonkade 694
Postcode/plaats:                3024 EX, Rotterdam
e-mailadres:                        hallo@bureauloos.com
telefoonnummer:               06 24 36 96 30

12.2 Indien Bureau Loos op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Bureau Loos de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

13. Beveiligingsmaatregelen

13.1 Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Bureau Loos verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

13.2 Gegevens die via de website aan Bureau Loos worden verstrekt, zijn versleuteld. Bureau Loos maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

 

14. Privacy beleid van derden

14.1 Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de website zijn verbonden. Bureau Loos aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

 

15. Wijzigingen

15.1 Bureau Loos behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Bureau Loos.

 

16. Datalek

16.1 Indien zich bij Bureau Loos een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Bureau Loos daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2 Indien er sprake is van een datalek bij Bureau Loos dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Bureau Loos de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

17. Cookies

17.1 Bureau Loos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

17.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

17.3 Bureau Loos plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

17.4 De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Bureau Loos zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.5 Soorten cookies en doelen:

 

18. Klacht indienen

18.1 Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Bureau Loos niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sluiten